İç Ticaret

İLİMİZDE ODALAR VE ŞİRKETLER:


İlimiz Bolu Merkez ve Gerede Ticaret ve Sanayi Odaları olmak üzere toplam 2 adet Ticaret ve Sanayi Odası bulunmaktadır. Her iki Odanın, Anonim ve Limited Şirket, Kooperatif ve Şahıs Şirketi olmak üzere kayıtlı 2773 üyesi bulunmaktadır.


30.06.2013 TARİHİ İTİBARİYLE İLİMİZ MERKEZ VE İLÇELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLER:


 

İLİMİZDE TOPTANCI HALLERİ:


(5957 Sayılı Sebze Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun)
 
5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 26 Mart 2010 Tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
           
Anılan Kanunun 10 ncu maddesi gereği “Üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla İlimiz Merkez ilçede 07.02.2012 tarih ve 24 sayılı Valilik Oluru ile “Hal Hakem Heyeti” oluşturulmuştur. İlimiz Merkez ilçede Bolu Belediye Başkanlığına ait 1 adet toptancı hali bulunmakta olup, ilçelerimizde kurulu toptancı hali bulunmamaktadır.
           
“Hal Kayıt Sistemi” ne kayıt yaptıracak olan Yaş Sebze ve Meyve alım satım işi ile uğraşanlarla ilgili Bildirimcilere, bildirim işlemlerine, hal rüsumu ve paylaşımına, hal kayıt sistemine ve bu sistemi kullanacaklara ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesine yönelik usul ve esaslar, 5957 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 07.12.2011 tarihli ve 28135 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ’in 4 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında sayılan sanayiciler, ihracatçılar, market, manav, pazarcı ve diğer perakendeciler ile lokanta, otel, yemekhane, hastane ve yurt gibi kuruluşların doğrudan üreticilerden mal satın almaları durumunda bildirimde bulunmaları gerektiğinden Hal Kayıt Sistemine kaydolmaları zorunluluğu getirilmiştir.
           
Hal Hakem Heyeti 02.05.2012 tarihinde ilk toplantısını yaparak, ilimiz merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren üreticiler, komisyoncular, perakendeciler ve diğer meslek mensuplarının 30.06.2012 tarihine kadar “Hal Kayıt Sistemine” kayıt olmaları ve hedef kitlenin bilgilendirilmesi ile ilgili kararlar alınmış, Bolu Belediye Başkanlığınca “Bildirimcilere” dağıtılmak üzere çoğaltılan “Bilgilendirme Broşürleri” ilimiz merkez ilçe ve İlçe Kaymakamlıkları ile köy muhtarlıklarına gönderilmiştir.

 
30.06.2013 tarihi itibariyle Müdürlüğümüzce, “Hal Kayıt Sistemine” 473 “Bildirimci”nin kayıtları yapılmıştır.

BİLDİRİMCİ SIFATI SAYISI (Kişi)
Üretici 300
Manav 76
Market 42
Pazarcı 38
Tüccar 8
Lokanta 7
Yemek Fabrikası 1
Sanayici 1
TOPLAM 473